Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP KE-11 (PEUP A 102) v Občini Škofja Loka

1. 12. 2022 79
01.12.2022
Javna naznanila in razgrnitve
15.12.2022 do 23:59
3503-0011/2021
15.11.2022
Jasna Medved
jasna.medved@skofjaloka.si
045112371