Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sporočila za javnost

Sporočila za javnost so dostopna na naslednji povezavi: Sporočila za javnost

Predstavitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občinski svet Občine Škofja Loka je na 8. redni seji, dne 10. septembra 2015, sprejel Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka (osnovan na občinskem Odloku o ureditvi cestnega prometa, sprejetega 12. maja 2009). Nova sestava SPVCP je začela z delom 1. oktobra 2015, ko je bil na ustanovni seji izvoljen predsednik SPVCP in potrjenih še 12 članov sveta. Organizacijo in način dela ima SPVCP urejen v svojem poslovniku, sprejetim 1.10.2015.

NALOGE

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: Svet) kot sestavni del civilne družbe organizira in vodi preventivne dejavnosti v cestnem prometu ter skrbi za vzgojo udeležencev v cestnem prometu. 

Svet ima še naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni;
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti;
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni;
– sodeluje z Javno agencijo RS za varnost prometa in ministrstvom, pristojnim za promet;
– sodeluje in usklajuje delo z občinskimi organi, društvi in inštitucijami ter ostalimi deležniki zagotavljanja varnosti cestnega prometa;
– skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cestah in ostalih prometnih površinah;
– obravnava in preučuje prometno politiko in prometno varnostne razmere ter predlaga pristojnim organom ukrepe za zboljšanje varnosti;
– spodbuja medobčinsko in regijsko sodelovanje na področju prometne varnosti in zagotavljanja varnostne cestne infrastrukture;
– sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju Upravne enote Škofja Loka;
– razvija in pospešuje aktivnosti s področja preventive in varnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah na območju občine;
– v sodelovanju s Tehnično komisijo SPVCP daje pobude in predloge ter strokovna mnenja za izboljšanje varnosti cestnega prometa in cestne infrastrukture;
– v sodelovanju z občinskim oddelkom za cestno infrastrukturo in odborom občinskega sveta za cestno infrastrukturo in prometno varnost presoja zadeve s področja prometne varnosti;
– pripravlja letna poročila o svojih aktivnostih v preteklem letu;
– daje pobude in predloge za spremembo prometnega reda v občini.

Strokovna sodelavka: Sabina Gabrijel, Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka;

e-pošta: sabina.gabrijel@skofjaloka.si, tel:04/5112-330; 031/308-097.

Sestava SPVCP

Svet ima predsednika in 12 članov, ki jih imenuje Občinski svet Občine Škofja Loka. Svet sestavljajo en predstavnik občinskega sveta ter predstavniki uporabnikov in izvajalcev:
Franci Pirc, predstavnik Medobčinskega združenja slepih in slabovidnih, Miha Peternel (Zavod »O«, Zavod Škofjeloške mladine), Rudi Zadnik (Društvo upokojencev Škofja  Loka), štirje predstavniki škofjeloških osnovnih šol (Vesna Keše, Saša Čadež, Olga Miklavč, Janez Beguš), predstavnik Vrtca Škofja Loka Gašper Krek in predstavnik škofjeloških srednjih šol Janez Demšar, predstavnik šolskega prevoznika Andrej Sušnik (Alpetour d.d.), Alojz Križaj (Avto-moto društvo Škofja Loka) ter Matjaž Hudobivnik, predstavnik Policijske postaje Škofja Loka. Za predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil soglasno potrjen mag. Robert Strah (predstavnik Občinskega sveta).

Programi, poročila in načrti dela SPVCP

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka je na svoji 1. redni seji, dne 1.10.2015, sprejel Program dela SPVCP Občine Škofja Loka za leto 2016 in bo na podlagi sistematičnega dela nadaljeval z utečenimi preventivnimi akcijami, ki so usmerjene k osrednji lokalni problematiki in ciljnim skupinam na področju prometne varnosti.
V sodelovanju s Policijo (PP Škofja Loka) bomo posebno pozornost še naprej namenjali preventivi in vzgoji na področju najšibkejših udeležencev v cestnem prometu, kot so pešci in kolesarji. Dodatni ukrepi bodo izvedeni za varnejše šolske poti.

januar

2. REDNA SEJA SPVCP OBČINE ŠKOFJA LOKA
PREGLED PREDNOSTNIH LOKACIJ ZA IZVAJANJE MERITEV HITROSTI
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV TEHNIČNE KOMISIJE
NAC. PREVENTIVNA AKCIJA "MOBILNI TELEFONI"

 

13.1.2016


8.-24.1.2016

februar PREVENTIVNA AKCIJA »VARNOST PEŠCEV«
PROBLEMATIKA NEVARNEGA PREHAJANJA DRŽAVNE CESTE V PODLUBNIKU – DOPIS VODSTVOM ŠOL
PREGLED NAČRTOV TER PROMOCIJA UPORABE DIGITALIZIRANIH NAČRTOV ŠOLSKIH POTI
1.-14.2.2016
1.2.2016

FEB. 2016
 
marec PREVENTIVNA AKCIJA »VARNOSTNI PAS«
NAC. PREVENTIVNA AKCIJA "VARNOST MOTORISTOV"
7. - 13.3.2016
28.3.-10.4.2016
april

NAC. PREVENTIVNA AKCIJA »HITROST«

NADZOR HITROSTI V OBMOČJIH ŠOL IN VRTCEV TER OBMOČJIH UMIRJENEGA PROMETA (V SODELOVANJU S POLICIJO IN OBČINSKIM REDARSTVOM)

18. - 24.4.2016

20.-21. 4. 2016

maj PREVENTIVNA AKCIJA »VARNOST KOLESARJEV«

TERENSKA PRESOJA VARNOSTI KOLESARSKIH POTI (PREVENTIVNI PREGLED V SODELOVANJU S TEHNIČNO KOMISIJO SPVCP)
16.-29.5.2016


MAJ 2016
junij NAC. PREVENTIVNA AKCIJA "ALKOHOL"
NAC. PREVENTIVNA AKCIJA "HITROST"
6.-12.6.2016
26.6.-10.7.2016
julij NAC. PREVENTIVNA AKCIJA "AVTOBUSI IN TOVORNJAKI" 25.-31.7.2016
avgust 3. REDNA SEJA SPVCP OBČINE ŠKOFJA LOKA
NAC. PREVENTIVNA AKCIJA "HITROST"
29.8.2016
22.-28.8.2016
september

»ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA«:

1. PRVI ŠOLSKI DAN;

2. ŠOLSKE POTI (PREGLED NAČRTOV);

3. VAROVANJE OTROK NA PREHODIH ZA PEŠCE (ŠOLSKE POTI);

4. KONTROLA UPORABE VARNOSTNEGA PASU IN OTROŠKIH VARNOSTNIH SEDEŽEV

"TEDEN MOBILNOSTI":

1. PROMOCIJA UPORABE JAVNEGA PREVOZA;
2. KONTROLA  USTREZNOSTI IN TEHNIČNE BREZHIBNOSTI KOLES;
3. TEHNIČNI UKREPI ZA VEČJO VARNOST NAJRANLJIVEJŠIH SKUPIN V CESTNEM PROMETU (PEŠCI, KOLESARJI)
4. TRENING VARNEW VOŽNJE IN PREDSTAVITEV ELEKTRIČNIH VOZIL
5. PREVENTIVNE VSEBINE S PODROČJA PROMETNE VARNOSTI

29.8.-16.9.2016

 

 

 

 

 

16.-22.9.2016

oktober PREVENTIVNA AKCIJA »PEŠEC« V SODELOVANJU S POLICIJO IN ŠKOFJELOŠKIMI ŽUPNIJAMI
KONTROLA OSVETLJENOSTI PREHODOV ZA PEŠCE
PRAVILNO IN ODGOVORNO RAVNANJE PEŠCEV V CESTNEM PROMETU – TERENSKA PREVENTIVNA AKCIJA
NAC. PREVENTIVNA AKCIJA "AVTOBUSI IN TOVORNJAKI"

3.-16.10.2016
5. - 7.10.2016
5.10.2016

10.-16.10.2016

november

nAC. PREVENTIVNA AKCIJA "ALKOHOL"

SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ

4.-13.11.2016

15.11.2016

december PREVENTIVNA AKCIJA »ALKOHOL« 2.-20.12.2016

 *izvajanje preventivnih programov, ki potekajo skozi daljše časovno obdobje:

  • PASAVČEK (okt. 2015– maj 2016, sodelovanje vrtcev in osnovnih šol);
  • PROMETNI DNEVI, DELAVNICE, PREVENTIVNI DOGODKI ZA POSAMEZNE CILJNE SKUPINE;
  • NACIONALNI POSVETI (posveti lokalnih SPV-jev, izobraževanja, usposabljanja).

Program dela SPVCP Občine Škofja Loka v letu 2016

POSLOVNIK SPCVP

Program dela SPVCP Občine Škofja Loka v letu 2015

Poročila o delu SPVCP

Poročilo o delu SPVCP za leto 2018

Realizacija sklepov Tehnične komisije SPVCP

Poročilo delu SPVCP za leto 2017


Realizacija sklepov Tehnične komisije SPVCP

Poročilo o delu SPVCP za leto 2016

Realizacija sklepov Tehnične komisije SPVCP

Poročilo o delu SPVCP ZA LETO 2015

Realizacija sklepov Tehnične komisije SPVCP

Poročilo o delu SPVCP za leto 2014

Realizacija sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka

Poročilo o delu za leto 2013

Ralizacije sklepov tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka

Predlog za seznanitev na seji Občinskega sveta Občine Škofja Loka

Poročilo o delu 2011 - 2012

Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka na seji občinskega sveta Občine Škofja Loka, 11.4.2013
Poročilo s Posveta predstavnikov občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v organizaciji Javne agencije RS za varnost prometa in Državnega sveta (april 2013)

Načrti šolskih poti

Načrt šolskih poti OŠ Cvetka Golarja

Načrt šolskih poti OŠ Škofja Loka-Mesto

Načrt šolskih poti OŠ Ivana Groharja

Načrt šolskih poti OŠ Jela Janežiča

Zapisniki tehnične komisije SPVCP

Zapisniki sej tehnične komisije sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so dostopni na naslednji povezavi.

Preventivno-vzgojni nasveti

Mobilni telefoni v prometuZ
uporabo mobilnega telefona v prometu se zmanjšuje zbranost in pozornost voznika na ključne informacije iz okolja, zato povečujemo tveganje za nastanek prometne nesreče. Zato: NE UPORABLJAJTE TELEFONA MED VOŽNJO. Vozimo pametno.

Mobilni telefoni v prometu-informacija-9-1-2017

Priporočila za večjo varnost pešcev

1. Hodite po pločniku. V primerih, ko ni pločnika, hodite ob robu cestišča ob levem robu, tako da vidite nasproti vozeča vozila.
2. Cesto vedno prečkajte na označenih ali semaforiziranih prehodih za pešce (ob zeleni luči). Če v bližini ni prehoda, bodite dodatno pozorni na bližajoča vozila.
3. Vedno se prepričajte preden prečkate cesto – poglejte levo – desno in še enkrat levo.
4. Bodite vidni – vozniki vas morajo opaziti pravočasno, da bi lahko ustrezno ravnali:
- izogibajte se voznikovemu mrtvemu kotu, ker vas ne vidi (še posebej problematično pri tovornih vozilih in avtobusih)
- z voznikom vzpostavitev očesni kontakt – tako se prepričate, da vas je opazil
- nosite svetla oblačila in odsevnike
- uporabite lučko ali mobitel, če hodite ob cesti ponoči izven naselja
5. Odrasli vedno držite otroke za roko, ko hodite ob cesti. Otroci se ne smejo igrati ob cestišču.
6. Pešačenje in alkohol? – tudi pri pešcih je alkohol dejavnik tveganja, saj zmanjšuje spodobnost pešca za ustrezno presojo, zaznavne in fizične sposobnosti. Če pijete alkohol raje uporabite taxi, varen prevoz prijatelja ali javni prevoz. Prav tako bodite pozorni na učinke dovoljenih in nedovoljenih drog.
7. Upoštevajte predpise – pešci nimajo absolutne prednosti, upoštevajte rdečo luč na semaforju, prepoved pešačenja itd.
8. Na avtocesti ne smemo pešačiti ali se zadrževati izven vozila ob cestišču. V primeru kritičnega dogodka poskrbimo za svojo varnost in se umaknimo na varno za zaščitno ograjo. Prav tako vedno uporabimo odsevni telovnik.

VOZNIKI:
1. Bodite strpni do ranljivejših udeležencev (pešcev, kolesarjev, starejših, otrok) v prometu in pokažite prometno kulturo.
2. V naseljih in v bližini prehodov za pešce zmanjšajte hitrost in bodite pripravljeni, da nenadoma ustavite.
3. Pešce je težko opaziti v temi ali mraku, posebej če ne uporabljajo odsevnikov, zato morate biti dodatno pozorni in zmanjšati hitrost.
4. Pešce lahko pričakujete ob vseh priložnostih, tudi tam, kjer je prepovedano (na AC, izven naselja)
5. Pešcem pri prehodu za pešce vedno ustavite, saj imajo prednost, ter jim tako omogočite varno prečkanje ceste.
6. Ne prehitevajte ali vozite mimo vozila, ki je ustavil pešcu za prečkanje ceste.
7. Pri zavijanju bodite dodatno vedno pozorni na pešce in kolesarje, ki prihajajo s strani, saj jih zlahka spregledate.
8. Še posebej bodite previdni v bližini šol, vrtcev in igrišč ter drugod, kjer so pogosto otroci in starejši, ki so še posebej ranljivi.

Pravilno ravnanje na odstavnem pasu avtoceste

Na avtocesti velja posebna pozornost in previdnost kar se tiče vaše varnosti in varnosti potnikov, saj so hitrosti precej višje kot na ostalih cestah in zato znajo biti tudi posledice morebitnih prometnih nesreč veliko hujše.
Problematika prometne varnosti na odstavnem pasu avtoceste se kaže letno v statistiki tragičnih prometnih nesreč, v katerih nastradajo tako vozniki kot tudi vzdrževalci avtocest. Kar 50 % naletov na odstavnih pasovih povzročijo vozniki tovornih vozil.
Vožnja in prehitevanje po odstavnem pasu avtoceste sta prepovedana. Na odstavnem pasu avtoceste niste varni, zato poskrbite za svojo varnost in varnost potnikov ter upoštevajte naslednje varnostne korake v primeru, če se vam na avtocesti pokvari avtomobil.
Na odstavnem pasu je potrebno:
1. VKLOPITI VARNOSTNE UTRIPALKE!
Ko se nam vozilo pokvari na avtocesti, moramo najprej vklopiti vse štiri smernike, pritisniti pedal za sklopko in umirjeno zapeljati na rob vozišča ali odstavni pas, kjer se ustavimo. Nikar ne znižujmo hitrosti na voznem pasu. Utripalke naj bodo ves čas vključene!
2. UPORABITI ODSEVNI TELOVNIK OB IZSTOPU IZ VOZILA TER SE UMAKNITI ZA OGRAJO!
Ko izstopimo iz avtomobila, si morajo vsi potniki v vozilu nujno nadeti odsevni telovnik, sicer so slabše vidni in obstaja nevarnost, da bo v njih trčilo vozilo. Ko se vozilo zaustavi, ga moramo čimprej zapustiti in se umakniti za ograjo. Morebitni sopotniki izstopijo na svojih desnih vratih (če vozilo stoji na odstavnem pasu) ter se umaknejo onkraj zaščitne ograje. Pazite, če je za ograjo prepad oz. strmo pobočje!
3. POSTAVITI VARNOSTNI TRIKOTNIK NA RAZDALJI OD 80 DO 100 METROV OD VOZILA!
Ko so vsi sopotniki varno za zaščitno ograjo, namestimo varnostni trikotnik. Ko hodite do mesta, kjer boste postavili trikotnik, morate ostati za varnostno ograjo in ne smete hoditi po odstavnem pasu!
4. UPORABITI KLICNI STEBRIČEK SOS TER POKLICATI PRISTOJNE SLUŽBE!
S pomočjo telefonskega stebrička SOS ob avtocesti (med seboj so razmaknjeni praviloma do dva kilometra) sporočite, kaj se je zgodilo. Lahko uporabite tudi mobilni telefon in pokličete na Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) na številko 1970 ali obvestite operativno-komunikacijski center na številko 112.

Video: Hitrost - počasneje je varneje!

PRILOGE:

Obrazci in vloge SPVCP

Obrazec Pobuda za izboljšanje vertikalne ali horizontalne signalizacije

Obrazec Pobuda za terenski pregled Tehnične komisije SPVCP

Priznanja AVP

Priznanja so dostopna na naslednji povezavi: Priznanja AVP.

Mandatno obdobje 2014 do 2018

11.03.2019 ob 15.00
15.09.2018 ob 15.00
07.03.2018 ob 15.00
29.08.2017 ob 15.00
03.04.2017 ob 15.00

Mandatno obdobje 2010 do 2014

Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?