JAVNO NAZNANILO - o Javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za vzhodni del nekdanje vojašnice

21. 9. 2016 315