Zaključek javne razgrnitve in sprejem stališč do pripomb, predlogov in mnenj dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za vzhodni del nekdanje vojašnice

18. 10. 2016 302