8. redna seja

727
Seja je potekala dne 12.12.2019 ob 18.00
1. Vabilo in dnevni red
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. Poročilo o izvršenih sklepih 7. redne seje
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. Kadrovske zadeve
4. a) Predhodno mnenje v postopku imenovanja pomočnika direktorja CSD Gorenjska na Enoti Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. b) Imenovanje predstavnikov v svet Javnega zavoda 973, zavoda za organizacijo prireditev in dogodkov Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. c) Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka ter imenovanje članov Tehnične komisije Sveta za preventivo
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. d) Imenovanje predstavnikov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. Predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Škofja Loka za leto 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. Predlog Načrta ravnanja s finančnim premoženjem Občine Škofja Loka za leto 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. Predlog Odloka o občinski denarni pomoči v Občini Škofja Loka - druga obravnava
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka za leto 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
11.Predlog Letnega programa športa v Občini Škofja Loka za leto 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
14.Okvirni terminski plan dela Občinskega sveta Občine Škofja Loka za leto 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
16.Pobude in vprašanja svetnikov

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o cenah storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in posebnih storitev v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o ceni storitve 24-urne dežurne službe v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o spremembi Sklepa o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o cenah storitve pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 21.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o cenah storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Odlok o občinski denarni pomoči v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 04.01.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 28.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine