Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanja izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1464/1, 1467, k.o. 2040 – Podobeno v Občini Škofja Loka

1. 12. 2022 79
01.12.2022
Javna naznanila in razgrnitve
15.12.2022 do 23:59
3503-0004/2022
14.11.2022
Jasna Medved
jasna.medved@skofjaloka.si
045112371